Recrutare Ofiţer Conformitate şi Integritate

 

Societatea Naţională a Sării S.A.- Salrom, singurul producător de sare din România, ce desfăşoară activităţi la sediul central din Bucureşti şi în şapte sucursale în ţară recrutează:

 

Denumirea postului (funcţional): Ofiţer conformitate şi integritate

Denumirea postului (conform COR): Inspector integritate

Cod COR: 242209

Unitatea structurală: Compartiment Asigurarea Calităţii / Sediul central SNS-S.A. 

Linii de raportare:

 • raportează direct la: Director General
 • raportează funcţional la: Director General

Relaţiile postului:

 • relaţii interne: cu toate compartimentele de la sediul central al SNS-S.A. şi sucursale, în vederea realizării responsabilităţilor specifice postului ofiţer conformitate şi integritate
 • relaţii externe: instituţii ale statului, furnizori de servicii specifice rolului.

 

PARTEA I

Descrierea postului

SCOPUL POSTULUI

 1. Elaboreaza şi implementează politica companiei privind combaterea cazurilor de corupţie şi mită.
 2. Dezvoltă şi implementează “Avertizorul de Integritate”.
 3. Elaborează şi implementează Politica privind conflictul de interese.
 4. Elaborează şi implementează Codul etic.
 5. Elaborează şi implementează Politica privind Protecţia datelor cu caracter personal.

 

Sarcini şi responsabilităţi cheie:

1. Elaborează şi implementează politica companiei privind combaterea cazurilor de corupţie şi mită.

 • Elaborează în consultare cu conducerea companiei politica privind combaterea corupţiei şi înlăturarea mitei obţinând aprobările necesare în vederea implementării acesteia.
 • Realizează programul intern de instruire şi evaluare a angajaţilor în ceea ce priveşte identificarea, raportarea şi combaterea cazurilor de corupţie şi mită şi ţine evidenţa instruirilor realizate.
 • Promovează intern principiile companiei privind înlăturarea posibilelor cazuri de corupţie şi mită şi asigură consiliere reponsabililor cu întocmirea/actualizarea procedurilor companiei în vederea integrării acestor principii în toate procedurile interne aplicabile.
 • Include reguli pentru înlăturarea cazurilor de corupţie şi mită în relaţia contractuală cu toţi partenerii externi ai companiei (furnizori şi clienţi).
 • Identifică, analizează, raportează potenţiale riscuri legate de non-conformarea cu legislaţia în vigoare, codurile aplicabile, normele de integritate, etică, anticorupţie, le include în Registrul de Riscuri al Societăţii Naţionale a Sării S.A. şi propune acţiuni de înlăturare/diminuare a lor şi monitorizează aplicarea planurilor aprobate.

2. Dezvoltă şi implementează “Avertizorul de Integritate

 • Coordonează procesul de selectare a consultantului extern specializat în investigarea posibilelor cazuri de corupţie şi mită şi stabileşte în colaborare cu conducerea companiei limitele de acţiune şi competenţă ale acestuia.
 • Stabileşte în colaborare cu conducerea companiei şi consultantul extern criteriile pentru stabilirea tipului de investigaţie care trebuie derulată în funcţie de situaţiile escaladate: investigaţii interne operaţionale, investigaţii privind cazuri posibile de corupţie şi mită etc.
 • Propune Politica de investigare a situaţiilor escaladate şi o implementează după obţinerea aprobărilor necesare.

3. Elaborează şi implementează Politica privind conflictul de interese.

 • Elaborează în consultare cu conducerea companiei politica privind definirea şi combaterea conflictelor de interese care pot apărea în activitatea companiei obţinând aprobările necesare în vederea implementării acesteia.
 • Derulează anual, în colaborare cu managerii din companie, procesul de verificarea a conflictelor de interese pentru toţi angajaţii, centralizează situaţiile de conflict de interese şi organizează Comisia de analiză şi decizie privind Conflictele de interese identificate.
 • Realizează programul intern de instruire şi evaluare a angajaţilor în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile angajaţilor referitor la conflictul de interese şi ţine evidenţa instruirilor realizate.
 • Promovează intern principiile companiei privind înlăturarea conflictelor de interese şi asigură consiliere reponsabililor cu întocmirea/actualizarea procedurilor companiei în vederea integrării acestor principii în toate procedurile interne aplicabile.
 • Colaborează cu Serviciul Achiziţii, Administrativ şi Patrimoniu pentru includerea regulilor privind identificarea şi înlăturarea conflictelor de interese în procedurile de achiziţii (due diligence).

4. Elaborează şi implementează Codul etic

 • Defineşte în colaborare cu echipa de management Codul Etic obţinând aprobările necesare în vederea implementării acesteia.
 • Realizează programul intern de instruire şi evaluare a angajaţilor în ceea ce priveşte Codul Etic şi ţine evidenţa instruirilor realizate.
 • Promovează intern principiile companiei privind Codul Etic şi asigură consiliere reponsabililor cu întocmirea/actualizarea procedurilor companiei în vederea integrării acestor principii în toate procedurile interne aplicabile. 

 5. Elaborează şi implementează Politica privind Protecţia datelor cu caracter personal

 • Elaborează în conformitate cu legislaţia în vigoare politica privind protecţia datelor cu caracter personal obţinând aprobările necesare în vederea implementării acesteia.
 • Notifică Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal cu privire la tipurile de date colectate, prelucrările efectuate etc în vederea autorizării companiei în acest sens.
 • Realizează programul intern de instruire şi evaluare a angajaţilor implicaţi în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal cu privire la regulile şi obligaţiile pe care le au în acest sens.
 • Se asigură în colaborare cu Direcţia de Resurse Umane şi alte Direcţii şi Compartimente din companie de obţinerea acordurilor de la toate persoanele ale căror date sunt colectate şi prelucrate în cadrul companiei 
 • Asigură consultanţă angajaţilor companiei privind regulile de protecţie a datelor cu caracter personal şi a măsurilor de protecţie care pot fi luate.

6. Asigură instruirea periodică cu privire la modificări/actualizări legislative/coduri aplicabile, regulamente etc a angajaţilor din Direcţiile/Compartimentele companiei impactate.

7. Elaborează Raportul anual de Conformitate a Societăţii Naţionale a Sării SA.

8. În domeniul managementului calităţii implementat în societate, salariatul are, la locul său de muncă, următoarele obligaţii principale:

 • Cunoaşte Angajamentul Directorului General şi politicile în domeniul managementului integrat;
 • Cunoaştere obiectivele generale şi obiectivele specifice stabilite pentru entitatea din care face parte şi participă la îndeplinirea acestora;
 • Cunoaşte şi aplică informaţiile documentate specifice Sistemului de Management Integrat (Calitate, Mediu, Siguranţa Alimentului, Sănătate şi Securitate Ocupaţională) implementat în organizaţie, respectiv documentele aplicabile în entitatea organizatorică din care face parte; Participă la crearea şi actualizarea informaţiilor documentate (ex: proceduri, instrucţiuni de lucru, înregistrări etc);
 • Transpune în Rapoarte de Neconformitate neconformităţile de proces / produs şi servicii identificate pentru activitatea desfăşurată, anunţând persoanele cărora se subordonează şi initiază, după caz, corecţii, acţiuni corective şi acţiuni preventive; Urmăreşte închiderea neconformităţilor, respectiv stadiul implementării acţiunilor iniţiate, la termenele  stabilite;

9. În domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. In scopul realizării acestor obiective, salariatul are următoarele obligaţii principale:

 • să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
 • să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 • să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
 • să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 • să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 • să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 • să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 • să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 • să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

10. În domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, salariatul are, la locul său de muncă, următoarele obligaţii principale:

 • să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz.
 • să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz.
 • să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor.
 • să comunice, imediat dupã constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor.
 • să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
 • să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu.
 • să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.

11. Participă, la solicitarea supervizorului, în proiecte sau activităţi intra- si interdepartamentale, cu caracter temporar, în funcţie de rolul şi competenţele sale, pentru a contribui la realizarea obiectivelor echipei şi a organizaţiei;

12. Are responsabilitate directă pentru respectarea şi aplicarea:

 • Cerinţelor legislaţiei aşa cum acestea sunt aplicabile la locul său de muncă, în domeniile: sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM), situaţii de urgenţă (SU), protecţiei mediului şi celor specifice activităţii desfăşurate.
 • Cerinţelor sistemelor de management al calităţii implementate în cadrul organizaţiei.
 • Regulamentului Intern, Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Codul Etic, a politicilor şi procedurilor companiei, precum şi a procedurilor şi instrucţiunilor de muncă specifice activităţii.

13. Îndeplineşte orice atribuţie sau responsabilitate delegată de către Directorul General.

14. Prezentele atribuţii pot fi completate prin dispozitie scrisă a Directorului General.

 

PARTEA a II-a

Cerinţele postului

Studii:

 • Diplomă universitară – studii juridice
 • Diplomă post-universitară
 • Altele: Master/Traininguri specific privind protecţia datelor cu caracter personal, etică şi conduită în afaceri, combaterea actelor de coruptie şi mită  

­­­­­­­­­­

Experienţa în domeniul juridic, ofiţer conformitate şi integritate: 4 la 6 ani.

Experienţa aferentă postului: 4 la 6 ani.

Cunoştinţe:

 • Privind legislaţia aplicabilă companiei în direcţia combaterii cazurilor de corupţie şi mită şi managementul datelor cu caracter personal.
 • Cunoştinţe de operare PC – pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Competenţe: orientare către client (intern sau extern), capacitatea de a lucra independent, abilităţi organizatorice, capacitate de analiză şi sinteză a informaţiilor, orientare către rezultate, orientare către îmbunătăţire continuă, abilităţi de prezentare, comunicare, proactivitate, căutarea informaţiilor.

Competenţe organizaţionale: munca în echipă, crearea de soluţii de business, înţelegerea specificului de activitate al companiei şi a mediului în care operează aceasta, cunoaşterea procedurilor şi politicilor interne aplicabile rolului.

 

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimita CV detaliat actualizat (incluzând poza), cu accent pe realizările profesionale, la adresa de e-mail: contact@incir.ro cu menţiunea în subiectul mesajului: Recrutare | Ofiţer Conformitate şi Integritate | Nume, Prenume, până la data de 01.11.2017.

Notă: Doar candidaţii care corespund criteriilor de selecţie vor fi invitaţi la interviu. Prioritate în analiză şi angajare va fi oferită membrilor, cursanţilor şi partenerilor INCIR.