Recrutare Specialist Control Intern Managerial

 

Societatea Naţională a Sării S.A.- Salrom, singurul producător de sare din România, ce desfăşoară activităţi la sediul central din Bucureşti şi în şapte sucursale în ţară recrutează:

 

Denumirea postului (funcţional): Specialist Control Intern Managerial

Denumirea postului (conform COR): Inspector de Risc

Cod COR: 241247

Unitatea structurală: Compartiment Control Financiar de Gestiune şi Control Intern / Sediul central SNS-S.A.

Linii de raportare:

 • raportează direct la: Director General
 • raportează funcţional la: Director General

Relaţiile postului:

 • relaţii interne: cu toate compartimentele de la sediul central al SNS-S.A. şi sucursale, în vederea realizării responsabilităţilor specifice postului de specialist control intern managerial. 
 • relaţii externe: instituţii ale statului, furnizori de servicii specifice rolului.

 

PARTEA I

Descrierea postului

SCOPUL POSTULUI

 1. Elaborează, implementează şi monitorizează Standardele de control intern managerial şi Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.
 2. Coordonează procesul de identificare a riscurilor companiei, realizează şi actualizează permanent Registrul de Riscuri.
 3. Coordonează procesul de realizare şi actualizare a Planului de asigurare a Continuităţii afacerii (Business Continuity Plan)
 4. Întocmeşte Raportările obligatorii conform legislaţiei în vigoare cu privire la sistemul de control managerial, Registrul de Riscuri.

 

Sarcini şi responsabilităţi cheie: 

1. Implementează şi monitorizează Standardele de control intern managerial şi Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

 • Elaborează în colaborare cu conducerea companiei cadrul de control intern managerial.
 • Colaborează împreună cu direcţiile şi compartimentele companiei pentru elaborarea politicilor şi procedurilor aplicabile în conformitate cu standardele de control intern managerial.
 • Propune şi implementează, după obţinerea aprobărilor necesare, nivele de control şi responsabilităţile pe fiecare nivel (nivel 1 etc).
 • Face parte din Comisia de monitorizare cu atribuţii în monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial.
 • Propune Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial şi coordonează implementarea acestuia, după obţinerea aprobărilor necesare.
 • Propune planul de instruire a angajaţilor în conformitate cu prevederile legale aplicabile, organizează trainingurile aprobate şi ţine evidenţa acestora.

 2. Coordonează procesul de identificare a riscurilor, realizează şi actualizează permanent Registrul de Riscuri.

 • Stabileşte formatul Registrului de riscuri în conformitate cu prevederile legislative în vigoare şi respectiv bunele practici în domeniu.
 • Stabileşte grila de evaluare a categoriei în care se încadrează riscurile identificate.
 • Propune Echipa de gestionare a riscurilor şi instruieşte membrii acesteia privind metodologia de identificare, evaluare şi tratare a riscurilor.
 • Asigură consiliere Echipei de gestionare a riscurilor pe parcursul derulării procesului de definire/actualizare a riscurilor, evaluare şi stabilire a planurilor de acţiune pentru diminuarea/eliminarea efectelor negative ale acestora.
 • Stabileşte planul permanent de instruire a membrilor Echipei de gestionare a riscurilor şi păstrează dovada trainingurilor parcurse.

3. Coordonează procesul de realizare şi actualizare a Planului de asigurare a continuităţii afacerii (Business Continuity Plan)

 • Propune echipa de intervenţie pentru situaţiile în care se produce unul din riscuri şi responsabilităţile aferente fiecărui membru precum şi modul de acţiune al echipei şi resursele utilizate.
 • Realizează în colaborare cu echipa de intervenţie Planul de Continuitate al afacerii şi actualizează acest plan cel puţin 1 dată pe an.

4. Întocmeşte Raportările obligatorii conform legislaţiei în vigoare cu privire la sistemul de control managerial, Registrul de Riscuri.

 • În domeniul managementului calităţii implementat în societate, salariatul are, la locul său de muncă, următoarele obligaţii principale:
 • Cunoaşte Angajamentul Directorului General şi politicile în domeniul managementului integrat;
 • Cunoaşterea obiectivele generale şi obiectivele specifice stabilite pentru entitatea din care face parte şi participă la îndeplinirea acestora;
 • Cunoaşte şi aplică informaţiile documentate specifice Sistemului de Management Integrat (Calitate, Mediu, Siguranţa Alimentului, Sănătate şi Securitate Ocupaţională) implementat în organizaţie, respectiv documentele aplicabile în entitatea organizatorică din care face parte; Participă la crearea şi actualizarea informaţiilor documentate (ex: proceduri, instrucţiuni de lucru, înregistrări etc);
 • Transpune în Rapoarte de Neconformitate neconformităţile de proces / produs şi servicii identificate pentru activitatea desfăşurată, anunţând persoanele cărora se subordonează şi iniţiază, după caz, corecţii, acţiuni corective şi acţiuni preventive; Urmăreşte închiderea neconformităţilor, respectiv stadiul implementării acţiunilor iniţiate, la termenele stabilite;

5. În domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, işi desfăşoara activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. În scopul realizării acestor obiective, salariatul are următoarele obligaţii principale:

 • să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
 • să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 • să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
 • să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 • să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 • să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 • să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 • să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 • să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

6. În domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, salariatul are, la locul său de muncă, următoarele obligaţii principale:

 • să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz.
 • să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz.
 • să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor.
 • să comunice, imediat dupã constatare, conducătorului locului de muncă orice încalcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor.
 • să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
 • să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu.
 • să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.

7. Participă, la solicitarea supervizorului, în proiecte sau activităţi intra- şi interdepartamentale, cu caracter temporar, în funcţie de rolul şi competenţele sale, pentru a contribui la realizarea obiectivelor echipei şi a organizaţiei;

 • Are responsabilitate directă pentru respectarea şi aplicarea:
 • Cerinţelor legislaţiei aşa cum acestea sunt aplicabile la locul său de muncă, în domeniile: sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM), situaţii de urgenţă (SU), protecţiei mediului şi celor specifice activităţii desfăşurate.
 • Cerinţelor sistemelor de management al calităţii implementate în cadrul organizaţiei.
 • Regulamentului Intern, Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Codul Etic, a politicilor şi procedurilor companiei, precum şi a procedurilor şi instrucţiunilor de muncă specifice activităţii.

8. Îndeplineşte orice atribuţie sau responsabilitate delegată de către Directorul General.

9. Prezentele atribuţii pot fi completate prin dispoziţie scrisă a Directorului General.

 

PARTEA a II-a

Cerinţele postului

Studii:

 • Diplomă universitară – studii economice
 • Diploma post-universitară
 • Altele: Master/Traininguri specifice în domeniul proiectării, dezvoltării şi implementării sistemului de control intern managerial  

Experienţa în domeniul controlului intern managerial: 4 la 6 ani

Experienţa aferentă postului4 la 6 ani

Cunoştinţe:

 • Privind legislaţia aplicabilă companiei în direcţia combaterii cazurilor de corupţie şi mită şi managementul datelor cu caracter personal.
 • Cunoştinţe de operare PC – pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Competenţe: orientare către client (intern sau extern), capacitatea de a lucra independent, abilităţi organizatorice, capacitate de analiză şi sinteză a informaţiilor, orientare către rezultate, orientare către perfecţionare continuă, abilităţi de prezentare, comunicare, proactivitate, căutarea informaţiilor.

Competenţe organizaţionale: munca în echipă, crearea de soluţii de business, înţelegerea specificului de activitate al companiei şi a mediului în care operează, cunoaşterea procedurilor şi politicilor interne aplicabile rolului.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimita CV detaliat actualizat (incluzând poza), cu accent pe realizările profesionale, la adresa de e-mail: contact@incir.ro cu menţiunea în subiectul mesajului: Recrutare | Specialist Control Intern Managerial | Nume, Prenume, până la data de 01.11.2017.

Notă: Doar candidaţii care corespund criteriilor de selecţie vor fi invitaţi la interviu. Prioritate în analiză şi angajare va fi oferită membrilor, cursanţilor şi partenerilor INCIR.