Controlul intern reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice (inclusiv auditul intern), stabilite de conducere, in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace.
Conform OMFP 946/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, conducatorii institutiilor publice trebuie sa dispuna masurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati.

Cerinţe legale privind implementarea sistemului de control intern/managerial in institutiile publice din Romania:

 • OMFP 946/2005, republicat si modificat: „toate institutiile publice au obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice, prin intermediul ordonatorilor principali de credite, un raport anual asupra stadiului implementarii standardelor de control intern/managerial, care se va anexa la situatiile financiare a exercitiului bugetar incheiat”.

 • OMFP 24/2012: “netransmiterea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie a fiecarui an atrage raspunderea persoanelor vinovate”.

 • OUG 119/1999, modificata prin Legea 234/2010, art. 27 si art. 28: “neindeplinirea de catre ordonatorul de credite a obligatiei de a elabora si prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei”.

Avand in vedere gradul de dificultate privind implementarea celor 25 de standarde aferente Sistemului de Control Intern Managerial – SCIM, va propunem un parteneriat eficient pentru realizarea acestei obligatii manageriale in sensul prevederilor OMFP nr. 946/2005.

- analiza sistemului de management existent si a tuturor proceselor din cadrul institutiei.

 • elaborarea, derularea si implementarea completa a sistemului de control intern managerial, respectiv:

  • modificarea / actualizarea fiselor de post
  • intocmirea / actualizarea ROF, ROI
  • elaborarea procedurilor operationale pentru toate cele 25 de standarde
  • elaborarea planului de pregatire profesionala a personalului
  • inventarierea si evaluarea principalelor riscuri, proprii activitătilor din cadrul compartimentelor
  • elaborarea Registrului de riscuri
  • elaborarea strategiei de comunicare interna si intocmirea graficului circuitului documentelor
  • efectuarea unor analize periodice a circumstantelor si a modului cum au fost gestionate abaterile in vederea stabilirii, pentru viitor, a unor reguli de buna practica
  • inventarierea situatiilor generatoare de intreruperi in derularea unor activitati
  • elaborarea documentatiei cadru necesara desfasurarii activitătii de audit intern

ETAPELE propuse in vederea proiectarii sistemului de control intern / managerial si ulterior implementarea acestuia in cadrul institutiei dumneavoastra sunt:

 • Crearea unei structuri (comisie) cu atributii privind organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern / managerial

 • Evaluarea conformitatii institutiei cu cerintele OMFP 946/2005

 • Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial impreuna cu membrii structurii create

 • Consultanta in vederea implementarii masurilor stabilite in Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial. Etapa se desfasoara numai impreuna cu angajatii institutiei dumneavoastra.

 • Evaluarea sistemului de control intern / managerial in urma realizarii etapelor stabilite in Programul de dezvoltare

 • Crearea unui sistem intern de monitorizare a sistemului de control intern / managerial

 • Asistenta in raportarea progreselor inregistrate catre forurile superioare