documente examene

Documente necesare susţinerii examenelor de certificare ale Institutului Naţional de Control Intern

Lista Documentelor
 1. diplome de studiu (universitare, masterat, doctorat, etc)

 2. fişa de post

 3. cartea de muncă / adeverinţă care să ateste vechimea în munca

 4. adeverinţă angajator

 5. scrisoare de recomandare

 6. copie BI / CI

 7. CV actualizat în format european

 8. poză business color (format electronic)

 9. copii după cursurile în domeniile controlului, auditului, managementul riscului, conformitate, guvernanţă la care aţi participat

 10. documente din care să rezulte apartenenţa la asociaţii profesionale din ţară sau străinătate (daca este cazul)

 11. orice alt act / document / informaţie pe care o consideraţi necesară şi utilă în evaluarea aplicaţiei şi experienţei profesionale în ariile specifice ale controlului intern

Notă
Toate documentele vor fi trimise scanat, de preferat color, la adresa de corespondenţă: contact@incir.ro