Revista de “CONTROL INTERN” este o publicație editată de Institutul Național de Control Intern din România. Revista a fost lansată în anul 2015 și apare semestrial. În cadrul revistei sunt invitați să publice lucrări, studii, cercetări și opinii personalităţi din lumea ştiinţifică şi universitară din ţară şi din străinătate, profesionişti practicieni în control intern și domenii conexe, precum și tineri cercetători, membrii INCIR, colaboratori și persoane interesate de ariile controlului intern. Revista apare în format electronic și print. Consiliul Ştiinţific al revistei reunește personalităţi marcante din viaţa ştiinţifică naţională, internaţională, membri ai Academiei Române, profesori universitari, cercetători, doctoranzi și practicieni în control intern. Evaluarea si revizuirea articolelor transmise spre publicare se efectuează de către membrii Consiliului Științific, potrivit normelor tehnice prezentate la rubrica Recenzii. Politica de distribuţie a revistei Revista este editată în versiune bilingvă (română și engleză) și este postată integral, în varianta electronică, pe site-ul Institutului. Pentru a primi revista în format tipărit este necesar să  se contracteze un abonament.   Responsabilitatea autorilor Revista de CONTROL INTERN încurajează depunerea de manuscrise originale. Revista poate refuza publicarea unor manuscrise care nu corespund scopurilor editoriale, nu respectă normele metodologice sau sunt suspecte de plagiat. Întreaga responsabilitate asupra textelor aparține autorului / autorilor. Publicarea articolelor presupune că autorul / autorii sunt de acord cu depunerea textului / textelor pentru publicare, că agrează forma fianală și cedarea tuturor drepturilor de autor catre Revista de CONTROL INTERN. Consiliul Științific revizuiește forma finală a manuscriselor prin metoda ,,peer review’’. Evaluatorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea manuscriselor prezentate, a datelor asociate şi nu vor folosi infomațiile care le parvin fără permisiunea scrisă din partea revistei. Acuzaţiile de malpraxis vor fi investigate corespuzător. În cazul în care se constată fraude, autorilor articolelor li se va interzice să mai publice în revistă. Orice material și / sau informație, notă de subsol, utilizarea unor date agregate / analizate utilizând programe informatice trebuie să fie puse la dispoziţia revistei pentru analiză, la cerere. În cadrul Revistei de CONTROL INTERN se vor publica numai articole, studii, cercetări și analize originale, care nu au mai fost anterior publicate sau care nu vor mai fi publicate integral în alte reviste. Autorii articolelor sunt obligați să întreprindă toate demersurile necesare în a obține drepturile de utilizare și copyright pentru orice imagine, text, figură, tabel, grafice, casete, etc. utilizate în cadrul manuscrisului. După acceptarea formei finale a articolului, autorii sunt responsabili de BT și de corectarea / ajustarea anumitor greșeli gramaticale, erori, etc. care pot apare. Revista de CONTROL INTERN, Colegiul Științific, colectivul redacțional si editura nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul articolelor publicate. Baze de date internaţionale Revista de CONTROL INTERN urmează să fie indexată în baze de date internaționale recunoscute de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Consiliul Stiintific al Revistei de CONTROL INTERN are următoarea componență:

Prof. Univ. Dr. Gheorghe ZAMAN – Academia Română | Institutul de Economie Națională

Prof. Univ. Dr. Emilian M. DOBRESCU – secretar ştiinţific al Secţiei de ştiinţe economice, juridice şi sociologie a Academiei Române

Prof. Univ. Dr. Angela CASIAN – Academia de Studii Economice a Moldovei

Prof. Univ. Dr. Marcel GHIȚĂ – USAMV, București

Prof. Univ. Dr. Ovidiu STOICA – Universitatea Al. I Cuza, Iași

Dr. Tudor CIUMARA – Cercetător științific, șef departament Studii Fiscal-Bugetare, Centrul de Cercetări Financiare și Monetare “Victor Slăvescu”

 
Obiectivul principal al Revistei de CONTROL INTERN este de a sprijini practica de control intern din România și eforturile Institutului Național de Control Intern de a crește profesia de practician în control intern și prestigiul profesioniștilor în domeniu. Revista de CONTROL INTERN își propune să stimuleze cercetarea științifică și academică în domeniul controlului intern în beneficiul profesiei, membrilor și tuturor celor interesați de practica de control intern. Astfel, Revista de CONTROL INTERN, este deschisă tuturor celor interesați în a publica manuscrise, a împărtăși opinii și idei, a desfășura proiecte de cercetare academică, facilitând schimbul de informații și diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice între universităţi, mediul academic, mediul public și privat şi cel al practicii profesionale.
Manuscrisele, articolele, studiile, cercetările, analizele și spețele profesioanle dezbătute trebuie să se înscire în următoarele arii tematice generale: (i) Control intern: principii, terminologii, standarde, reglementări, practici, control intern continuu, monitorizarea sistemului de control intern, controlale IT&C (ii) Audit Intern: standarde, practica de audit intern, asigurarea calității, auditul sistemelor informaționale, reglementări (iii) Antifraudă, anticorpupție, controlling, conformitate, managementul riscului; guvernanță corporativă (iv) Analize / cercetări interne și internaționale (v) Reglementări națioanle, europene, internaționale în domeniile specifice de interes (vi) Fiscalitate, contabilitate, audit financiar (vii) Control intern managerial, audit public intern, audit public extern (viii) Activități, proiecte, interviuri cu practicieni în domeniu (ix) Informații despre evenimentele și activitățile Institutului Național de Control Intern din România și acțiuni de sprijinire a membrilor și practicienilor (x) Alte activități de interes pentru INCIR și profesie
Normele tehnice minimale pentru redactarea şi prezentarea manuscriselor Ed_Academiei_Norme_min_web
Toate articolele ştiinţifice, studiile, cercetarile academice se supun procedurilor de recenzare prealabilă de către Consiliul Ştiinţific al Revistei de CONTROL INTERN. Consiliul își rezervă dreptul de a admite sau nu un articol în vederea publicării în paginile revistei. Evaluarile finale ale Consiliului Ştiinţific al revistei sunt:

  • acceptare
  • acceptare cu propuneri de revizuire
  • respingere

Criteriile de evaluare folosite Evaluarea articolelor se face atât asupra conţinutului, cât şi asupra formei de prezentare a manuscrisului. Din punct de vedere al conţinutului, se evaluează:

  • originalitatea, actualitatea, relevanța, importanţa şi încadrarea subiectului în ariile tematice ale revistei
  • metodologia de cercetare utilizată
  • structurarea și prezentarea materialului
  • claritatea şi consistenţa prezentării şi argumentării
  • relevanţa resurselor bibliografice utilizate
  • contribuţia reală adusă cercetării în domeniul abordat
  • utilitatea și aplicabilitatea soluţiilor propuse

Din punct de vedere al formei, evaluarea ţine seama de Normele tehnice minimale pentru redactarea si prezentarea manuscriselor.

Pentru a publica manuscrise în cadrul revistei, informații suplimentare și idei / propuneri de proiecte: Revista de CONTROL INTERN Se va menționa în textul e-mailului: articol / studiu supus recenzării pentru Revista de Control Intern Editor: Institutul Național de Control Intern din România (INCIR) 0752 525 525 | contact@incir.ro | www.incir.ro