Controlul intern reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice (inclusiv auditul intern), stabilite de conducere, în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace.

Conform OSGG 400/2015 cu modificările şi completările ulterioare, conducătorii instituţiilor publice trebuie să dispună măsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi.

Cerinţe legale privind implementarea sistemului de control intern managerial în instituţiile publice din România:

 • OSGG 400/2015, republicat şi modificat: „toate instituţiile publice au obligaţia să transmită Secretariatului General al Guvernului, prin intermediul ordonatorilor principali de credite, un raport anual asupra stadiului implementării standardelor de control intern managerial, care se va anexa la situaţiile financiare ale exerciţiului bugetar încheiat”.

 • OSGG 400/2015: “netransmiterea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie a fiecărui an atrage răspunderea persoanelor vinovate”.

 • OUG 119/1999, modificată prin Legea 234/2010, art. 27 şi art. 28: “neîndeplinirea de către ordonatorul de credite a obligaţiei de a elabora şi prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern managerial constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei”.

Având în vedere gradul de dificultate privind implementarea celor 16 standarde aferente Sistemului de Control Intern ManagerialSCIM, vă propunem un parteneriat eficient pentru realizarea acestei obligaţii manageriale în sensul prevederilor OSGG nr. 400/2015.

– analiza sistemului de management existent şi a tuturor proceselor din cadrul instituţiei.

 • elaborarea, derularea şi implementarea completă a sistemului de control intern managerial, respectiv:

  • modificarea / actualizarea fişelor de post
  • întocmirea / actualizarea ROF, ROI
  • elaborarea procedurilor operaţionale şi a procedurilor sistem pentru toate cele 16 standarde
  • elaborarea planului de pregătire profesională a personalului
  • inventarierea şi evaluarea principalelor riscuri, proprii activitătilor din cadrul compartimentelor
  • elaborarea Registrului de riscuri
  • elaborarea strategiei de comunicare internă şi întocmirea graficului circuitului documentelor
  • efectuarea unor analize periodice a circumstanţelor şi a modului cum au fost gestionate abaterile în vederea stabilirii, pentru viitor, a unor reguli de bună practică
  • inventarierea situaţiilor generatoare de întreruperi în derularea unor activităţi
  • elaborarea documentaţiei cadru necesară desfăşurării activitătii de audit intern

ETAPELE propuse în vederea proiectării sistemului de control intern managerial şi ulterior implementarea acestuia în cadrul instituţiei dumneavoastră sunt:

 • Crearea unei structuri (comisie) cu atribuţii privind organizarea, implementarea şi menţinerea unui sistem de control intern managerial

 • Evaluarea conformităţii instituţiei cu cerinţele OSGG 400/2015

 • Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial împreună cu membrii structurii create

 • Consultanţă în vederea implementării măsurilor stabilite în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial. Etapa se desfăşoară împreuna cu angajaţii instituţiei dumneavoastră.

 • Evaluarea sistemului de control intern managerial în urma realizării etapelor stabilite în Programul de dezvoltare

 • Crearea unui mecanism intern de monitorizare a funcţionării corespunzătoare a sistemului de control intern managerial

 • Asistenţă în raportarea progreselor înregistrate către forurile superioare