Curs de perfecţionare a pregătirii profesionale privind:
GUVERNANŢA CORPORATIVĂ, IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN / MANAGERIAL, MANAGEMENTUL RISCURILOR ŞI AUDIT INTERN

prezentate în conf. cu OMFP nr. 946/2005, republicat şi Legea nr. 672/2002 privind API

republicată, pentru obţinerea atestatului de AUDITOR PUBLIC INTERN – Cod COR 241306

Susţinut de:

Prof. univ. dr. MARCEL GHIŢĂ

TEMATICA CURSULUI:

1. GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

 • Conceptele guvernanţei corporative, evoluţia şi eşecurile acesteia, codurile de bună practică

 • Modelul clasic al guvernanţei corporative (GC)

 • Prezentarea celor 7 piloni ai guvernanţei corporative

 • Analiza comparativă a legislaţiei naţionale privind GC.

2. IMPLEMENTAREA SCM ÎN CADRUL ENTITĂŢILOR PUBLICE:

 • Consideraţii privind necesitatea implementării SCM, în conformitate cu OMFP nr. 946/2005, republicat:

  • Ce este sistemul de control intern managerial?
  • Ce presupune implementarea SCM in entităţile publice?
 • Emiterea Deciziei interne pentru constituirea Comisiei de monitorizare, în conformitate cu art. 3.

 • Elaborarea Programului de dezvoltare a SCM şi stabilirea obiectivelor, acţiunilor, responsabilităţilor şi termenelor, în conformitate cu art. 2.

 • Elaborarea Chestionarului de luare la cunoştinţă a prevederilor OMFP nr. 946/2005, republicat ,de către membrii Comisiei de monitorizare, în conformitate cu art. 4 şi 5.

 • Atribuţiile şefului compartimentului de audit intern în procesul de implementare a SCM.

3. ETAPELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A SCM, în conformitate cu OMFP nr. 946/2005, republicat

A. Stabilirea obiectivelor generale şi specifice ale entităţilor publice

B. Stabilirea activităţilor şi acţiunilor / operaţiilor pentru realizarea obiectivelor specifice

C. Stabilirea indicatorilor de rezultat şi de performanţă pe activităţile şi pe obiectivele specifice entităţii şi descrierea arhitecturii sistemului de control intern / managerial al entităţii

D. Identificarea riscurilor care afectează realizarea obiectivelor Elaborarea REGISTRULUI RISCURILOR – RR pe compartimente

E. Stabilirea modalităţilor de dezvoltare a sistemului de control managerial

 F. Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informaţii şi a proceselor

G. Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfăşurării activităţilor şi acţiunilor

H. Autoevaluarea realizării obiectivelor şi îmbunătăţirea sistemului de monitorizare

I. Elaborarea procedurilor operaţionale. Prezentarea unor modele de PROCEDURI OPERAŢIONALE

J. Elaborarea Programului de pregătire profesională în domeniul sistemului de control intern / managerial

4. EVALUAREA STADIULUI IMPLEMENTĂRII SCM, în conformitate cu OMFP nr. 946/2005, republicat

 • Analiza celor 25 de standarde de control intern ale SCM

 • Modul de elaborare a documentelor este următorul:

  • Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării SCM, trimestrială, conform Anexei 3, Capitolul I;
  • Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a SCM, conform Anexei 4.1
  • Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării, conform Anexei 4.2.;
  • Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării SCM, anuală, conform Anexei 3, Capitolul II.
  • Raportul asupra SCM, la data de 31.12.2013, conform Anexei 4.3.
 • Consideraţii şi recomandări din buna practică pentru implementarea SCM şi evaluarea stadiului acestui proces la termenele prevăzute de cadrul normativ în vigoare.

5. MANAGEMENTUL RISCURILOR

 • Introducere în filozofia riscurilor: cultura care acceptă riscul şi cultura adversă riscurilor

 • Conceptul de risc, riscul inerent, riscul rezidual, apetitul de risc / toleranţa la risc

 • Prezentarea strategiilor de risc: acceptarea sau tolerarea riscului, monitorizarea permanenta a riscului si revizuirea riscurilor, transferarea sau externalizarea riscului si tratarea sau atenuarea riscurilor prin stabilirea măsurilor de control şi a persoanelor responsabile cu implementarea

 • Consideraţii generale privind organizarea şi gestionarea managementului riscurilor la nivelul entităţilor

 • Etapele procesului de gestionare a riscurilor: identificarea, evaluarea, controlul, analiza şi raportarea riscurilor

 • Prezentarea Registrului de riscuri, discutarea structurii acestuia şi a modului de completare

 • Abordarea managementului riscurilor la nivelul întregii organizaţii (ERM)

 • Metodologia de elaborare si actualizare a Registrului riscurilor:

  • constituirea Echipei de gestionare a riscurilor (EGR)
  • organizarea şi funcţionarea EGR
  • elaborarea documentelor privind gestionarea riscurilor şi arhivarea acestora
 • Procedura de elaborare şi actualizare a Registrului riscurilor Contextul organizatoric

  • elaborarea Deciziei interne pentru numirea responsabilului cu riscurile şi înlocuitorului acestuia
  • stabilirea limitelor de toleranţă la risc
  • activităţi necesare identificării şi evaluării riscurilor, stabilirea tipului de răspuns la risc şi a măsurilor de control
  • activităţi necesare implementării şi monitorizării măsurilor de control
  • activităţi necesare revizuirii şi raportării situaţiei riscurilor
 • activităţi necesare revizuirii şi raportării situaţiei riscurilor

  • responsabilului cu riscurile
  • echipei de gestionare a riscurilor
  • persoanelor responsabile cu implementarea măsurilor de control
  • conducătorului compartimentului
  • Comisiei de monitorizare, coordonare si raportare a implementării SCM
  • secretariatului Comisiei de monitorizare
  • conducătorului entităţii.
 • Documente elaborate

  • Formular nr. 1. Alerta la risc
  • Formular nr. 2. Proces verbal al şedinţelor EGR
  • Formular nr. 3. Planul pentru implementarea măsurilor de control
 • Organizarea şi funcţionarea echipei de gestionare a riscurilor – EGR, în cadrul entităţilor

 • Metodologia de actualizare a RR

 • Prezentarea Procedurii operaţionale privind managementul riscurilor – Standardul 11.

 • ELABORAREA REGISTRULUI RISCURILOR – Studiu de caz

6. HG NR. 1086/2013 PRIVIND APROBAREA NORMELOR GENERALE PT. EXERCITAREA ACTIVITĂŢII DE A. P. I.

 • Recomandării privind elaborarea Normelor proprii ale auditului intern şi a Cartei auditului

 • Prezentarea comparativă a tipurilor de misiuni de audit intern, obligatoriu de realizat, respectiv, misiuni de asigurare (misiuni de regularitate, misiuni de performanţă, misiuni de sistem), misiuni de consiliere şi misiuni de evaluare, cu accent special pe NOUA METODOLOGIE DE ANALIZĂ A RISCURILOR

 • Enumerarea şi analiza documentelor specifice desfăşurării activităţilor şi misiunilor de audit intern

 • Prezentarea şi discutarea îndrumarelor, ghidurilor generale şi ghidurilor practice, afişate pe site-ul MFP în anul 2014, instrumente de lucru utile pentru asigurarea conformităţii cu cadrul general de exercitare a auditului intern

7. ATESTAREA NAŢIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN CONFORMITATE CU HG NR. 1259/2012

 • Prezentarea stadiului actual privind organizarea şi implementarea prevederilor legale în vederea demarării procesului de atestare a auditorilor interni din sectorul public

 • Discutarea cerinţelor minime în vederea recunoaşterii competenţelor profesionale, cu exemplificării

 • Documente necesare recunoaşterii competenţelor profesionale.