Curs de perfecţionare a pregătirii profesionale privind:

GUVERNANŢA CORPORATIVĂ, IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL ŞI MANAGEMENTUL RISCURILOR
Cod COR 24 13 06, în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată ,
AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC

Susţinut de

Prof. univ. dr. MARCEL GHIŢĂ

 • GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

  • Conceptele guvernanţei corporative, evoluţia şi eşecurile acesteia, codurile de bună practică
  • Modelul clasic al guvernanţei corporative (GC)
  • Prezentarea celor  7 piloni ai guvernanţei corporative
  • Analiza comparativă a legislaţiei naţionale privind GC..
 • IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL ÎN CADRUL ENTITĂŢILOR (SCM)

  • Consideraţii privind obligativitatea implementării SCM, în conformitate cu  OMFP nr. 946/2005, republicat:
  • Emiterea Deciziei interne pentru constituirea Comisiei de monitorizare
  • Elaborarea Programului de dezvoltare a SCM şi constituirea Echipei de gestionare a riscurilor (EGR)
  • Atribuţiile şefului compartimentului de audit intern în procesul de implementare a SCM.
  • ETAPELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A SCM, în conformitate cu OMFP nr. 946/2005, republicat

  A. Stabilirea obiectivelor generale şi specifice ale entităţilor publice

  B. Stabilirea activităţilor şi acţiunilor / operaţiilor pentru realizarea obiectivelor specifice

  C. Stabilirea indicatorilor de rezultat şi de performanţă pe activităţile şi pe obiectivele specifice entităţii şi                 

                 descrierea arhitecturii sistemului de control intern / managerial al entităţii

  D. Identificarea riscurilor care afectează realizarea obiectivelor. Prezentarea Registrului de riscuri (RR)

  E. Stabilirea modalităţilor de dezvoltare a sistemului de control managerial

  F. Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informaţii şi a proceselor

  G. Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfăşurării activităţilor şi acţiunilor

  H. Autoevaluarea realizării obiectivelor şi îmbunătăţirea sistemului de monitorizare

  I.  Elaborarea procedurilor operaţionale

  J. Elaborarea Programului de pregătire profesională pentru asigurarea dezvoltării SCM.

  • Evaluarea stadiului implementării SCM în vederea elaborării Raportul asupra SCM, la  31.12.2014, cf. Anexei 4.3. pe baza Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a SCM, cf. Anexei 4.1 şi a  Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării, cf. Anexei 4.2.
 • MANAGEMENTUL RISCURILOR

  • Consideraţii generale privind managementul riscurilor.
  • Etapele procesului de gestionare a riscurilor
  • Elaborarea Registrului de riscuri (RR) – Studiu de caz
  • Metodologia de actualizare a RR. Organizarea şi funcţionarea EGR în cadrul entităţilor
  • Prezentarea Procedurii operaţionale privind managementul riscurilor
 • HG NR. 1086/2013 PRIVIND APROBAREA NORMELOR GENERALE PT. EXERCITAREA ACTIVITĂŢII DE A. P. I.

  • Recomandării privind elaborarea Normelor proprii ale auditului intern şi a Cartei auditului
  • Prezentarea comparativă a tipurilor de misiuni de audit intern, obligatoriu de realizat, respectiv, misiuni de asigurare (misiuni de regularitate, misiuni de performanţă, misiuni de sistem), misiuni de consiliere şi misiuni de evaluare  
  • Enumerarea şi analiza documentelor specifice desfăşurării activităţilor şi misiunilor de audit intern
  • Prezentarea şi discutarea îndrumarelor, ghidurilor generale şi ghidurilor practice, afişate pe site-ul MFP în anul 2014, instrumente de lucru utile pentru asigurarea conformităţii cu cadrul general de exercitare a auditului intern
 • ATESTAREA NAŢIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN CONFORMITATE CU HG NR. 1259/2012

  • Analiza şi discutarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale ale auditorului intern din sectorul public
  • Stabilirea cerinţelor minime în vederea recunoaşterii competenţelor profesionale
  • Documente necesare recunoaşterii competenţelor profesionale.