Curs de perfectionare a pregatirii profesionale privind:
GUVERNANTA CORPORATIVA SI MANAGEMENTUL RISCURILOR
Cod  COR  24 13 06, în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicat?
AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC
 Sustinut de Prof. univ. dr. MARCEL GHITA
Director UCAAPI
Autorul lucrarilor:  GUVERNANTA CORPORATIVA, Editura Economica, Bucuresti, 2008

AUDITUL INTERN, Editia a II-a, Editura Economica, Bucuresti, 2009

CURSUL SE ADRESEAZA: auditorilor interni; managerilor; membrilor Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii Sistemului de control intern managerial – SCM; responsabililor cu gestionarea riscurilor; membrilor Echipei de gestionare a riscurilor – EGR, secretarilor comisiilor de monitorizare, studentilor si tuturor celor implicati in implementarea SCM.
Managementului general ii revine responsabilitatea implementarii SCM in entitatile publice, in conformitate cu OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codul controlului intern, republicat, inclusiv a registrelor de riscuri si a Registrului de riscuri, organizat la nivelul entitatii.
TEMATICA CURSULUI:
GUVERNANTA CORPORATIVA
 • Conceptul guvernantei corporative, evolutia si esecurile acesteia, codurile de buna practica

 • Modelul clasic al guvernantei corporative, care cuprinde:

  • prezentarea celor  7 piloni ai guvernantei corporative
  • analiza comparativa cu entitatile romanesti
MANAGEMENTUL RISCURILOR
 • Introducere in filozofia riscurilor: cultura care accepta riscul si cultura adversa riscurilor

 • Conceptul de risc, riscul inerent, riscul rezidual, apetitul de risc / toleranta la risc

 • Elaborarea Registrului de riscuri, prezentarea structurii acestuia si a modului de completare

 • Etapele procesului de gestionare a riscurilor: identificarea, evaluarea, controlul, analiza si raportarea riscurilor

 • Prezentarea strategiilor de risc:  acceptarea sau tolerarea riscului, monitorizarea permanenta a riscului si revizuirea riscurilor, transferarea sau externalizarea riscului si tratarea sau atenuarea riscurilor prin stabilirea masurilor de control si a persoanelor responsabile cu implementarea

 • Abordarea managementului riscurilor la nivelul intregii organizatii (ERM)

 • Metodologia de actualizare a Registrului riscurilor:

  • constituirea Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) – organizarea si functionarea EGR- elaborarea documentelor privind gestionarea riscurilor si arhivarea acestora
 • Procedura de elaborare si actualizare a Registrului riscurilor

 • Contextul organizatoric al procedurii

  •    elaborarea Deciziei interne pentru numirea responsabilului cu riscurile si inlocuitorului ac.- stabilirea limitelor de toleranta la risc- activitati necesare identificarii si evaluarii riscurilor, stabilirea tipului de raspuns la risc si a masurilor de control- activitati necesare implementarii si monitorizarii masurilor de control
  • activitati necesare revizuirii si raportarii situatiei riscurilor
 • Responsabilitari in administrarea riscurilor, ale:

  • responsabilului cu riscurile- echipei de gestionare a riscurilor- persoanelor responsabile cu implementarea masurilor de control- conducatorului compartimentului
  • Comisiei de monitorizare, coordonare si raportare a implementarii SCM
  • secretariatului Comisiei de monitorizare
  • conducatorului entitatii.
 • Documente elaborate

  • Formular nr. 1.  Alerta la risc- Formular nr. 2.  Proces verbal al sedintelor EGR- Formular nr. 3.  Planul pentru implementarea masurilor de control
REGISTRUL RISCURILOR – Studiu de caz