Curs de perfectionare a pregatirii profesionale privind:
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL  INTERN / MANAGERIAL si MANAGEMENTUL RISCURILOR
Cod  COR  24 13 06, în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata

AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC

Sustinut de Prof. univ. dr. MARCEL GHITA

Director UCAAPI

Autorul lucrarilor:  GUVERNANTA CORPORATIVA, Editura Economica, Bucuresti, 2008

AUDITUL INTERN, Editia a II-a, Editura Economica, Bucuresti, 2009

CURSUL SE ADRESEAZA auditorilor interni; managerilor; membrilor Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial – SCM; responsabililor cu gestionarea riscurilor; membrilor Echipei de gestionare a riscurilor (EGR), secretarilor comisiilor de monitorizare, studentilor si tuturor celor care sunt implicati in implementarea.Managementului general ii revine responsabilitatea implementarii SCM in entitatile publice, in conformitate OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, republicat, inclusiv a registrelor de riscuri si a procedurilor operationale pentru toate activitatile care se deruleaza in cadrul entitatii.
Tematica cursului:
IMPLEMENTAREA SCM IN CADRUL ENTITATILOR PUBLICE:
 • Consideratii privind necesitatea implementarii SCM, in conformitate cu  OMFP nr. 946/2005, republicat:

  • Ce este sistemul de control intern managerial ?- Ce presupune implementarea SCM in entitatile publice?
 • Emiterea Deciziei interne pentru constituirea Comisiei de monitorizare, in conformitate cu art. 3.

 • Elaborarea Programului de dezvoltare a SCM si stabilirea obiectivelor, actiunilor, responsabilitatilor si termenelor, in conformitate cu  art. 2.

 • Elaborarea Chestionarului de luare la cunostinta a prevederilor OMFP nr. 946/2005, republicat ,de catre membrii Comisiei de monitorizare, in conformitate cu art. 4 si 5.

 • Atributiile sefului compartimentului de audit intern in procesul de implementare a SCM.

ETAPELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A SCM, in conformitate cu OMFP nr. 946/2005, republicat.
A. Stabilirea obiectivelor generale si specifice ale entitatilor publice
B. Stabilirea activitatilor si actiunilor / operatiilor pentru realizarea obiectivelor specifice
C. Stabilirea indicatorilor de rezultat si de performanta pe activitatile si pe obiectivele specifice entitatii si     descrierea arhitecturii sistemului de control intern / managerial al entitatii
D. Identificarea riscurilor care afecteaza realizarea obiectivelorElaborarea REGISTRULUI  RISCURILOR – RR pe  compartimente
F. Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informatii si a proceselor
G. Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor si actiunilor
H. Autoevaluarea realizarii obiectivelor si imbunatatirea sistemului de monitorizare
I.  Elaborarea procedurilor operationale.
Prezentarea unor modele de PROCEDURI OPERATIONALE
J. Elaborarea Programului de pregatire profesionala in domeniul sistemului de control intern / managerial
MANAGEMENTUL RISCURILOR
 • Introducere in filozofia riscurilor: cultura care accepta riscul si cultura adversa riscurilor

 • Conceptul de risc, riscul inerent, riscul rezidual, apetitul de risc / toleranta la risc

 • Elaborarea Registrului de riscuri, prezentarea structurii acestuia si a modului de completare

 • Etapele procesului de gestionare a riscurilor: identificarea, evaluarea, controlul, analiza si raportarea riscurilor

 • Prezentarea strategiilor de risc:  acceptarea sau tolerarea riscului, monitorizarea permanenta a riscului si revizuirea riscurilor, transferarea sau externalizarea riscului si tratarea sau atenuarea riscurilor prin stabilirea masurilor de control si a persoanelor responsabile cu implementarea

 • Abordarea managementului riscurilor la nivelul intregii organizatii (ERM)

 • Metodologia de actualizare a Registrului riscurilor:

  • constituirea Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) – organizarea si functionarea EGR- elaborarea documentelor privind gestionarea riscurilor si arhivarea acestora
 • Procedura de elaborare si actualizare a Registrului riscurilor

 • Contextul organizatoric al procedurii

  • elaborarea Deciziei interne pentru numirea responsabilului cu riscurile si inlocuitorului ac.- stabilirea limitelor de toleranta la risc- activitati necesare identificarii si evaluarii riscurilor, stabilirea tipului de raspuns la risc si a masurilor de control- activitati necesare implementarii si monitorizarii masurilor de control- activitati necesare revizuirii si raportarii situatiei riscurilor
 • Responsabilitati in administrarea riscurilor, ale:

  • responsabilului cu riscurile- echipei de gestionare a riscurilor- persoanelor responsabile cu implementarea masurilor de control- conducatorului compartimentului-Comisiei de monitorizare, coordonare si raportare a implementarii SCM- secretariatului Comisiei de monitorizare- conducatorului entitatii.
 • Documente elaborate

  • Formular nr. 1.  Alerta la risc- Formular nr. 2.  Proces verbal al sedintelor EGR- Formular nr. 3.  Planul pentru implementarea masurilor de control
REGISTRUL RISCURILOR– Studiu de caz5. EVALUAREA STADIULUI IMPLEMENTARII SCM, in conformitate cu OMFP nr. 946/2005, republicat
 • Modul de elaborare a documentelor este urmatorul:

  • Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii SCM, trimestriala, conform Anexei 3, Capitolul I
  • Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a SCM, conform Anexei 4.1
  • Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii, conform Anexei 4.2.;
  • Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii SCM, anuala, conform Anexei 3, Capitolul II.
  • Raportul asupra SCM, la data de 31.12.2013, conform Anexei 4.3.
 • Consideratii si recomandari din buna practica pentru implementarea SCM si evaluarea stadiului acestui proces la termenele prevazute de cadrul normativ in vigoare.