Curs de perfectionare a pregatirii profesionale privind:
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL  INTERN / MANAGERIAL
Cod  COR  24 13 06, in baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata
AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC
Sustinut de Prof. univ. dr. MARCEL GHITA

Director UCAAPI

Autorul lucrarilor:  GUVERNANTA CORPORATIVA, Editura Economica, Bucuresti, 2008

AUDITUL INTERN, Editia a II-a, Editura Economica, Bucuresti, 2009

CURSUL SE ADRESEAZA auditorilor interni; managerilor; membrilor Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial – SCM; responsabililor cu gestionarea riscurilor; membrilor Echipei de gestionare a riscurilor (EGR), secretarilor comisiilor de monitorizare, studentilor si tuturor celor care sunt implicati in implementarea.
Managementului general ii revine responsabilitatea implementarii SCM in entitatile publice, in conformitate OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, republicat, inclusiv a registrelor de riscuri si a procedurilor operationale pentru toate activitatile care se deruleaza in cadrul entitatii.
TEMATICA CURSULUI:
IMPLEMENTAREA SCM IN CADRUL ENTITATILOR PUBLICE:
 • Consideratii privind necesitatea implementarii SCM, in conformitate cu  OMFP nr. 946/2005, republicat:

  • Ce este sistemul de control intern managerial?
  • Ce presupune implementarea SCM in entitatile publice?
 • Emiterea Deciziei interne pentru constituirea Comisiei de monitorizare, in conformitate cu art. 3.

 • Elaborarea Programului de dezvoltare a SCM si stabilirea obiectivelor, actiunilor, responsabilitatilor si termenelor, in conformitate cu  art. 2.

 • Elaborarea Chestionarului de luare la cunostinta a prevederilor OMFP nr. 946/2005, republicat, de catre membrii Comisiei de monitorizare, in conformitate cu art. 4 si 5.

 • Atributiile sefului compartimentului de audit intern in procesul de implementare a SCM.

ETAPELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A SCM, in conformitate cu OMFP nr. 946/2005, republicat
A. Stabilirea obiectivelor generale si specifice ale entitatilor publice

B. Stabilirea activitatilor si actiunilor / operatiilor pentru realizarea obiectivelor specifice

C. Stabilirea indicatorilor de rezultat si de performanta pe activitatile si pe obiectivele specifice entitatii si descrierea arhitecturii sistemului de control intern / managerial al entitatii

D. Identificarea riscurilor care afecteaza realizarea obiectivelor. Elaborarea REGISTRULUI  RISCURILOR – RR pe  compartimente

E. Stabilirea modalitatilor de dezvoltare a sistemului de control managerial

F. Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informatii si a proceselor

G. Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor si actiunilor

H. Autoevaluarea realizarii obiectivelor si imbunatatirea sistemului de monitorizare

I.  Elaborarea procedurilor operationale. Prezentarea unor modele de PROCEDURI OPERATIONALE

J. Elaborarea Programului de pregatire profesionala in domeniul sistemului de control intern / managerial

MANAGEMENTUL RISCURILOR
 • Organizarea procesului de gestionare a riscurilor in cadrul entitatii

 • Constituirea echipei de gestionare a riscurilor – EGR

 • Elaborarea si actualizarea Registrului riscurilor

 • Registrul riscurilor – studiu de caz

EVALUAREA STADIULUI IMPLEMENTARII SCM, in conformitate cu OMFP nr. 946/2005, republicat
 • Analiza celor 25 de standarde de control intern ale SCM

 • Modul de elaborare a documentelor este urmatorul:

  • Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii SCM, trimestriala, conform Anexei 3, Capitolul I;
  • Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a SCM, conform Anexei 4.1
  • Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii, conform Anexei 4.2.;
  • Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii SCM, anuala, conform Anexei 3, Capitolul II.
  • Raportul asupra SCM, la data de 31.12.2013, conform Anexei 4.3
 • Consideratii si recomandari din buna practica pentru implementarea SCM si evaluarea stadiului acestui proces la termenele prevazute de cadrul normativ in vigoare.